Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
SKLEPU INTERNETOWEGO KARTES-MODA.PL

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ I - DANE OSOBOWE

 1. MONIKĘ SAFERNA prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KARTES, MONIKA SAFERNA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Drzymały 1, 43-300 Bielsko-Biała) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9372314521, REGON 240586480, adres poczty elektronicznej: sklep@kartes-moda.pl, telefon: 502 - 634 – 284. (zwana dalej „Kartes”), jako Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Kartes zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Kartes przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, wykorzystując dane osobowe w szczególności imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe Klienta dokonującego rejestracji przetwarzane są przez cały okres posiadania przez niego Konta w Sklepie Internetowym.
 5. Kartes może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez Kartes o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania . Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 6. Kartes jest w posiadaniu adresów IP Klientów, przechowywanych przez Kartes przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 7. Kartes może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie formularza rejestracyjnego;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Kartes jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

ROZDZIAŁ II - KWESTIE TECHNICZNE

 1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.
 2. Kartes wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kartes może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

ROZDZIAŁ III - INFORMACJA HANDLOWA

 1. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Kartes do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.
 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Kartes w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Klient może zgłosić Kartes żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Kartes niezwłocznie.
 3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Kartes i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IV - USUNIĘCIE KONTA

 1. Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres e-mail: sklep@kartes-moda.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta.
 2. Konto jest automatycznie kasowane po upływie 365 dni jego nieaktywności

 

ROZDZIAŁ V – KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania ze Sklepu Internetowego prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@kartes-moda.pl